Установчі документи Агенції регіонального розвитку Закарпатської області

ПОЛОЖЕННЯ (УСТАНОВЧИЙ АКТ) про установу «АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Установа «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області» (далі – «Агенція») є неприбутковою установою, що утворюється з метою ефективної реалізації державної регіональної політики.

1.2. Агенція створюється на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про засади державної регіональної політики» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року №258 «Про затвердження Типового положення про Агенцію регіонального розвитку».

1.3. У своїй діяльності Агенція керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням (Установчим актом) про установу «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області» (далі – «Положення»).

1.4. Агенція створена без мети отримання прибутку для його подальшого розподілу між Засновниками.

1.5. Агенція створена як юридична особа приватного права в порядку, визначеному Цивільним кодексом України. Агенція від власного імені набуває майнові та особисті немайнові права. Агенція несе відповідальність за своїми зобов’язаннями та не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновників та держави, так само як i Засновники та держава не несуть відповідальності за зобов’язаннями Агенції.

1.6. Агенція не є бюджетною установою.

1.7. Засновниками Агенції є:

1.7.1. Закарпатська обласна рада, код ЄДРПОУ 25435963, місцезнаходження 88000, м. Ужгород,  пл. Народна, буд. 4.

 1.7.2. Закарпатська обласна державна адміністрація, код ЄДРПОУ 00022496, місцезнаходження 88000, м. Ужгород,  пл. Народна, буд. 4.

Обласне об’єднання організацій роботодавців «Закарпаття», код ЄДРПОУ 38015500, місцезнаходження 88000, м. Ужгород,  вул. Боженка, буд. 2-4.

1.7.3. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», код ЄДРПОУ 02070832, місцезнаходження 88000, м. Ужгород,  вул. Підгірна, 46.

1.7.4. Закарпатське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» код ЄДРПОУ 25448279, місцезнаходження 88001, м. Ужгород,  пл. Поштова, буд.3.

1.7.5. Громадська організація «Агентство місцевого розвитку та інформаційних ресурсів «ЄВРОПОЛІС» код ЄДРПОУ  25998420, місцезнаходження 88000, м. Ужгород,  вул. Волошина, буд.18.

1.7.6. Громадська організація «Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА» код ЄДРПОУ 36600210, місцезнаходження 88000, м. Ужгород,  вул. Минайська, буд. 27/39.

1.7.7. Регіональне молодіжне екологічне об’єднання «Екосфера» код ЄДРПОУ 25444011, місцезнаходження 88015, м. Ужгород,  вул. Мондока, буд. 34/2.

1.7.8. Регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців в Закарпатській області код ЄДРПОУ 34326032, місцезнаходження 88000, м. Ужгород,  вул. Гранітна, буд. 14.

1.8. Засновники не беруть участі в управлінні Агенцією.

1.9. Агенція може мати передані Засновниками власні основні та обігові кошти, відокремлене майно і самостійний баланс, рахунки в гривні та в іноземних валютах в банківських установах.

1.10. Агенція може мати власну символіку (кутовий штамп та штампи для діловодства, круглу печатку з власним найменуванням, бланки, логотипи, емблему та інші необхідні реквізити), порядок затвердження та використання якої  визначається Наглядовою радою Агенції.

1.11. Агенція діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності i самофінансування та має право від свого імені володіти, користуватись та розпоряджатися власним майном відповідно до його призначення, мети i предмету діяльності Агенції.

1.12. Повне найменування Агенції:

1.12.1. українською мовою: Установа «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області»;

1.12.2. англійською мовою: Institution «Zakarpattia Regional Development Agency».

1.13. Скорочене найменування Агенції:

1.13.1. українською мовою: Установа «АРР Закарпатської області»;

1.13.2. англійською мовою: Institution «Zakarpattia RDA».

1.14. Місцезнаходження Установи «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області» за адресою:  88000, м. Ужгород, пл. Народна, буд. 4

 

2. МЕТА І ФУНКЦІЇ АГЕНЦІЇ

2.1. Метою Агенції є ефективна реалізація державної регіональної політики; сприяння та організація розвитку Закарпатської області, громад та їх інфраструктури, і відповідного об’єднання для цього організаційних та фінансових ресурсів, які походять як з території області, так і поза її меж; сприяння залученню інвестицій та позик у регіональну економіку; формування позитивного іміджу області.

 2.2. Метою діяльності Агенції не є отримання прибутку.

2.3. Агенція виконує такі основні функції:

2.3.1. проводить аналіз соціально-економічної ситуації, проблем розвитку Закарпатської  області, подає Закарпатській обласній раді та Закарпатській обласній державній адміністрації пропозиції щодо шляхів їх розв’язання;

2.3.2. вивчає досвід інших держав щодо реалізації регіональної політики та готує пропозиції щодо використання позитивного досвіду в Закарпатської області;

2.3.3. сприяє, у тому числі шляхом організації та проведення консультаційної роботи, у:

 

  • реалізації суб’єктами регіонального розвитку Стратегії розвитку Закарпатської області та виконанні плану заходів з її реалізації, програм і проектів регіонального розвитку;
  • підвищенні інвестиційної привабливості Закарпатської області, залученні інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку;
  • створенні умов для інституційного та інфраструктурного розвитку Закарпатської області.

2.3.4. бере участь у:

  • проведенні моніторингу стану виконання в області завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку, плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку, програм і проектів регіонального розвитку;
  • розробленні пропозицій щодо правового регулювання питань регіонального розвитку;

 

2.3.5. інформує громадськість про діяльність Агенції, зокрема шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті відповідної інформації та в інший прийнятний спосіб.

2.3.6. надає методологічну та консультативну підтримку з питань реалізації регіональної політики;

2.3.7. розробляє за власною ініціативою або за дорученням Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної адміністрації проекти Стратегії розвитку регіону та Плану її реалізації;

2.3.8. розробляє інші стратегічні документи з регіонального розвитку;

2.3.9. надає допомогу місцевим органам влади, містам та громадам регіону при підготовці ними проектів, що відповідають пріоритетам Стратегії розвитку регіону та подаються на розгляд регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку на території Закарпатської області;

2.3.10. розробляє проекти та програми регіонального розвитку,зокрема ті, що підтримуються Державним фондом регіонального розвитку, та здійснює їх супровід в процесі отримання фінансування для їх реалізації незалежно від джерела такого фінансування;

2.3.11. організовує, проводить, бере участь у заходах з питань регіонального розвитку, підвищення інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестицій в економіку регіону;

2.3.12. сприяє залученню інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку та проектів регіонального розвитку;

2.3.13. консолідує кошти державного, обласного, місцевих бюджетів, а також кошти міжнародних організацій та проектів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян України для реалізації проектів регіонального розвитку;

2.3.14. організовує ефективний процес збору, оцінки та виконання проектів та програм регіонального та місцевого рівня;

ініціює та реалізовує проекти розвитку інфраструктур та територій;

2.3.15. концентрує доступні Агенції організаційні зусилля і фінансові ресурси на рівні сільських, селищних, міських, обласних територіальних громад;

2.3.16. організує навчання та надання інформаційно-консультаційної допомоги з питань регіонального розвитку, у тому числі щодо підготовки програм і проектів регіонального розвитку, що реалізовуються через механізми державно-приватного партнерства;

2.3.17. бере участь в організації і фінансуванні міжнародних і національних конференцій, семінарів та інших освітніх і просвітницьких заходів, програм та проектів, пов’язаних з метою та завданнями Агенції;

2.3.18. бере участь в обміні інформацією, результатами послуг, спеціалістами і волонтерами з організаціями в Україні та інших державах.

 

3. ПРАВА АГЕНЦІЇ

3.1. Для виконання покладених на неї завдань Агенція має право:

3.1.1. взаємодіяти з органами виконавчої влади, їх консультативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, юридичними та фізичними особами;

3.1.2. отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інформацію, необхідні для провадження своєї діяльності;

3.1.3. брати участь на засадах членства у діяльності регіональних, міжрегіональних, загальнодержавних та міжнародних асоціацій, об’єднань, робочих груп тощо;

3.1.4. створювати (в т.ч. за кордоном) філії, представництва, інші структурні підрозділи відповідно до чинного законодавства України;

3.1.5. утворювати у разі потреби комісії та експертні групи, проводити конкурси, конференції, скликати наради для виконання покладених на неї завдань;

3.1.6. набувати, орендувати i відчужувати в установленому законодавством порядку необхідне для провадження своєї діяльності нерухоме та рухоме майно, укладати договори, бути позивачем та відповідачем у судах;

3.1.7. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

3.1.8. володіти, користуватися і розпоряджатися будь-якими коштами, рухомим і нерухомим майном, включаючи приміщення, транспортні засоби, кошти в національній та іноземній валюті, цінні папери, нематеріальні активи, земельні ділянки та інше майно, що передані засновниками та одержані як безповоротна фінансова допомога, добровільні внески юридичних і фізичних осіб — резидентів України та юридичних і фізичних осіб — нерезидентів, міжнародну технічну і гуманітарну допомогу, відповідно до законодавства;

3.1.9. отримувати пасивні доходи відповідно до законодавства;

3.1.10. набувати, орендувати і відчужувати в установленому законодавством порядку необхідне для провадження своєї діяльності нерухоме та рухоме майно, укладати договори, бути позивачем та відповідачем у судах.

3.1.11. Агенція здійснює види діяльності та надає послуги, що підлягають сертифікації чи ліцензуванню, після такої сертифікації чи ліцензування в установленому законодавством порядку.

 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АГЕНЦІЇ

4.1. Органами управління Агенції є:

4.1.1. Наглядова рада;

4.1.2. Виконавчий орган в особі Директора Агенції (далі – «Директор»).

 

5.  НАГЛЯДОВА РАДА АГЕНЦІЇ

5.1. Наглядова рада є вищим органом управління Агенції, що в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством, контролює діяльність Агенції.

 5.2. Діяльність Наглядової ради регламентується цим Положенням (Установчим актом) та Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Засновниками.

5.3. Члени Наглядової ради у складі не менш як п’ять осіб призначаються Засновниками на три роки. У подальшому призначення членів Наглядової ради відбувається вказаними органами, організаціями чи їх правонаступниками, або уповноваженими ними іншими органами, організаціями чи особами через кожні наступні три роки з дати створення Агенції. При цьому такі органи, організації призначають представника до Наглядової ради згідно із чинним законодавством та своїм положенням (статутом).

5.4. Наглядова рада складається з представників Засновників в рівній кількості від кожного Засновника, перший склад якої призначається на три роки Засновниками за поданнями з органів чи організацій, персональний перелік та норму представництва яких Засновники затверджують на Установчих зборах.

5.5. Одна і та сама особа може призначатися до складу Наглядової ради неодноразово.

5.6. Членами Наглядової ради можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

5.7. Член Наглядової ради не може бути працівником Агенції.

5.8. Директор Агенції бере участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу. Запрошені Наглядовою радою або Директором треті особи можуть приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

5.9. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може їх передавати іншій особі.

5.10. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади члена Наглядової ради, у тому числі дострокового, визначається Положенням про Наглядову раду.

5.11. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради.

5.12. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

5.12.1. призначення на три роки Директора, укладення з ним цивільно-правового або трудового договору (контракту) та його припинення згідно із Кодексом законів про працю України;

5.12.2. внесення змін до цього Положення (Установчого акту);

5.12.3. утворення за пропозиціями Директора Агенції та/або членів Наглядової ради філій і представництв як на території України так і за кордоном;

5.12.4. проведення перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності Агенції та звітування перед Засновниками про результати їх проведення;

5.12.5. здійснення інших повноважень, крім тих, що віднесені до повноважень Директора Агенції.

5.13. Формою роботи Наглядової ради є засідання, які веде її Голова.

5.14. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа її членів і на строк її повноважень (на три роки).

5.15. Порядок обрання Голови Наглядової ради та припинення його повноважень, у тому числі дострокового, визначається цим Положенням та Положенням про Наглядову раду.

5.16. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та Положенням про Наглядову раду.

5.17. Засідання Наглядової ради скликаються Головою не менш як чотири рази на рік. На вимогу Директора Агенції або члена Наглядової ради її Голова скликає позачергове засідання Наглядової ради протягом 10 днів з дня отримання такої вимоги. Засідання Наглядової ради  проводиться шляхом особистої присутності членів Наглядової ради.

5.18. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало, більш як половина присутніх на засіданні членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Наглядової ради.

5.19. У разі неможливості здійснення Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник.

 

6. ДИРЕКТОР АГЕНЦІЇ

6.1. Постійно діючим виконавчим органом Агенції є Директор.
6.2. Директор Агенції призначається Наглядовою радою на три роки. З Директором укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), за умовами якого йому виплачується винагорода. Контракт підписується Директором та Головою Наглядової ради.

6.3. Директор є підзвітним Наглядовій раді та організує виконання її рішень.

6.4. Директор організовує та забезпечує поточну діяльність Агенції відповідно до чинного законодавства України, цього Положення та рішень Наглядової ради.

6.5. Директор виконує обов’язки протягом трьох років або до прийняття Наглядовою радою рішення про його заміну чи відсторонення, в тому числі тимчасове, через втрату ним здатності або небажання виконувати свої обов’язки, або прийняття рішення судом про визнання його винним в скоєнні злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України.

6.6. У разі звільнення за власним бажанням Директор повинен письмово повідомити про це Наглядову раду у строки передбачені чинним законодавством. У випадку прийняття Наглядовою радою рішення про заміну чи відсторонення Директора, в тому числі тимчасове, Наглядова рада у 10 денний термін повинна прийняти рішення про призначення на цю посаду іншої особи або покладення виконання обов’язків  на заступника Директора до моменту призначення нового Директора або зміну обставин, що призвели до відсторонення.

6.7. Протягом 10 днів  після завершення трирічного строку виконання обов’язків Директора, Наглядова рада повинна прийняти рішення або про продовження строку виконання ним обов’язків Директора або про призначення на цю посаду іншої особи.

6.8. Неприйняття рішення про продовження терміну виконання обов’язків Директором, або про призначення іншої особи на цю посаду Наглядовою радою, веде до втрати повноважень таким Директором з дня закінчення періоду для прийняття такого рішення.

6.9. Директор Агенції здійснює управління її поточною діяльністю, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

6.10. До повноважень Директора Агенції належить:

6.10.1. прийняття рішень в межах визначеної Наглядовою радою компетенції, щодо поточної діяльності Агенції в період між засіданнями Наглядової Ради;

6.10.2. підготовка річного робочого плану та річного бюджету Агенції, інших документів для розгляду Наглядовою радою;

6.10.3. вчинення дій від імені Агенції без довіреності у межах повноважень, визначених цим Положенням та рішеннями Наглядової ради;

6.10.4. представлення Агенції у судах та у відносинах з органами виконавчої влади, консультативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;

6.10.5. укладання договорів та інших правочинів від імені Агенції;

6.10.6. управління та розпорядження коштами і майном Агенції;

6.10.7. відкриття і закриття банківських рахунків Агенції;

6.10.8. організація розробки  та затвердження штатного розкладу (організаційної структури) та положень щодо порядку найму працівників;

6.10.9. прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Агенції згідно з законодавством, штатним розкладом, організаційною структурою та порядком найму працівників Агенції, контроль за їх роботою;

6.10.10. організація розробки оперативних планів діяльності Агенції і звітів про їх виконання та подання їх на затвердження Наглядовій раді;

6.10.11. організація розробки та подання на затвердження Наглядовій раді проектів щорічних кошторисів і звітування про хід їх виконання;

6.10.12. організація розробки та подання на затвердження Наглядовій раді порядків, правил і процедур щодо залучення та використання коштів і майна Агенції;

6.10.13. підготовка квартальних, річних та інших звітів на вимогу Наглядової ради про результати діяльності Агенції та подання їх на затвердження Наглядової ради;

6.10.14. видання наказів та інших внутрішніх актів, контроль за діяльністю працівників Агенції;

6.10.15. виконання адміністративних обов’язків для виконання рішень Наглядової ради;

6.10.16. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Агенції, організація проведення щорічного аудиту Агенції, надання річного звіту та балансу Агенції на затвердження Наглядовій раді;

6.10.17. затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів Агенції.

6.10.18. здійснення інших повноважень, передбачених цим Положенням та рішеннями Наглядової ради.

6.11. Директор Агенції на вимогу Наглядової ради зобов’язаний надати документи про фінансово-господарську діяльність Агенції.

6.12. Директор Агенції має заступника, який ним призначається на посаду та звільняються з посади.

 

7. МАЙНО АГЕНЦІЇ

7.1. Агенція може мати у власності  майно та кошти, необхідні для здійснення її діяльності, згідно цього Положення.

7.2.Майно і кошти Агенції використовуються виключно для досягнення мети та здійснення функцій, визначених цим Положенням.

7.3. Агенція може володіти, розпоряджатися і користуватися будь-яким рухомим і нерухомим майном, включаючи приміщення, транспортні засоби, кошти в національній та іноземній валюті, цінні папери, нематеріальні активи, земельні ділянки та інше майно, необхідне для її діяльності, визначеної цим Положенням з підстав визначених законодавством України.

7.4. Джерелами формування коштів і майна Агенції можуть бути:

7.4.1. кошти і майно, передані Засновниками;

7.4.2. кошти і майно, одержані як благодійна допомога або добровільні внески юридичних і фізичних осіб—резидентів України та юридичних і фізичних осіб—нерезидентів (у вигляді основних засобів (необоротних матеріальних активів), оборотних матеріальних активів, нематеріальних активів, грошових коштів (готівкових та безготівкових) та їх еквівалентів, тощо), безповоротна фінансова допомога, включаючи міжнародну технічну і гуманітарну допомогу, відповідно до чинного законодавства України, тощо;

7.4.3. трансферти, субвенції, кошти бюджетних призначень, дотації і субсидії з державного і місцевих бюджетів, спеціальних державних фондів та агенцій відповідно до чинного законодавства;

7.4.4. пасивні доходи, отримані відповідно до законодавства;

7.4.5. майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.5. Агенція несе фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність  та не несе відповідальності за зобов’язаннями засновників (співзасновників), а засновники (співзасновники)  не несуть відповідальності за зобов’язаннями Агенції.

7.6. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів та  працівників Агенції (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язях з ними осіб забороняється.

7.7. Засновники можуть виділити та передати Агенції майно та/або кошти для досягнення її мети та завдань протягом одного року з моменту реєстрації  Агенції. В разі передачі засновниками майна (рухомого ат/або нерухомого) повинна бути дотримана процедура передачі майна, що передбачена чинним законодавством (зокрема  надання документів, що посвідчують право власності, здійснення оцінки майна, підписання актів приймання-передачі тощо.)

 

8. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

8.1. Агенція веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичну та іншу звітність в установленому порядку. Звітний рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня.

8.2. Агенція оприлюднює плани та звіти про надходження коштів і майна та про напрями їх використання не менш як один раз на рік.

 

9. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Агенція у відповідності зі своїм завданням  має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності  у порядку передбаченому чинним законодавством.

9.2. Міжнародна діяльність Агенції здійснюється  шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам  міжнародного права.

9.3. Агенція організовує обмін делегаціями, організовує та здійснює діяльність в галузі проведення виставок, аукціонів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, відряджає представників для участі у відповідних заходах. Агенція  реалізовує спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій.

 

10. ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО АГЕНЦІЮ

10.1. Рішення про внесення змін до цього Положення приймається Наглядовою Радою більшістю не менш як у 3/4 голосів від загального складу Наглядової Ради, якщо інший порядок не встановлено рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Агенція повідомляє орган державної реєстрації про зміни до Положення про Агенцію протягом строку, встановленого чинним законодавством України. Будь-які зміни до цього Положення набирають чинності з моменту державної реєстрації таких змін.

 

11. ПРИПИНЕННЯ АГЕНЦІЇ

11.1. Агенція припиняється шляхом її ліквідації або реорганізації.

11.2. Рішення про припинення Агенції та утворення комісії з її припинення приймається Наглядовою радою більшістю не менше як 3/4 голосів від загального складу Наглядової ради.

11.3. З моменту утворення комісії з припинення Агенції до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Агенції. Ліквідаційний баланс, складений такою комісією, підлягає затвердженню Засновниками.

11.4. Активи Агенції, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу відповідного бюджету в установленому законодавством порядку.

11.5. Припинення Агенції вважається завершеним, а Агенція такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Агенції.

11.6. Реорганізація Агенції здійснюється відповідно до вимог  чинного законодавства України.

 

Порядок та правові наслідки припинення діяльності Агенції визначається  відповідно до чинного законодавства.