Розвиток міжрегіональної співпраці шляхом створення інструментарію та інфраструктури міжрегіонального розвитку

Ініціатор проекту:

Закарпатська обласна державна адміністрація
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл.. Народна, 4,  код ЄДРПОУ 00022496

Замовник проекту:

Установа «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області»
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл.. Народна, 4,  код ЄДРПОУ  41152738

II. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

І. Анотація проекту

Практична реалізація в Україні нової регіональної політики передбачає новий формат відносин регіонів з центром, нові важелі та механізми впливу на регіональну політику, які грунтуються на зростанні ініціативи та посиленні відповідальності регіональної влади. Ці акценти визначені у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року і передбачають створення багаторівневої моделі стимулювання розвитку регіонів — одночасно на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Одним із інноваційних підходів до створення саме такої моделі є міжрегіональне співробітництво та його інституційне забезпечення.

Проект відповідає Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та безпосередньо вирішує завдання «Створення умов для розвитку міжрегіональної та міжнародної кооперації з реалізації інвестиційних проектів, у тому числі в рамках державно приватного партнерства» напряму «Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів» у рамках операційної Цілі 1 «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів». Також Проект відповідає Цілі 3. «Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку», в котрій передбачене інституційне забезпечення територіального та місцевого розвитку, зокрема через функціонування агенцій регіонального розвитку як ефективного та дієвого інструменту забезпечення сталого регіонального економічного розвитку.

Безпосередніми цільовими групами Проекту є:

– персонал Агенцій регіонального розвитку Закарпатської, Вінницької та 4 інших областей, відібраних на конкурсній основі;

– суб’єкти економічного розвитку (представники з ключових груп вигодонабувачів: влади, громадськості та бізнесу);

Кінцевими бенефіціарами Проекту є:

– населення Закарпатської, Вінницької та 4 інших областей, відібраних на конкурсній основі;

– потенційні інвестори та донори, зацікавлені у встановленні ділових контактів.

Загальна ціль проекту – досягнення рівномірного та збалансованого розвитку територій, розвиток міжрегіонального співробітництва, запобігання поглибленню соціально економічних диспропорцій шляхом створення інструментарію та інфраструктури міжрегіонального розвитку, – буде досягнута шляхом реалізації конкретних цілей:

  1. Посилення інституційної спроможності Агенцій регіонального розвитку, що забезпечить підготовку та виконання проектів регіонального розвитку, які підтримують зростання, розвиток і зайнятість (проведення тренінгово-коучингового курсу для персоналу APP, забезпечення сталості APP, підготовка розвиткових проектів)
  2. Організація взаємодії ключових вигодонабувачів: влади, бізнесу, громадськості (актуалізація та моніторинг регіональних Стратегій та Планів дій, створення Регіональних фондів розвитку, видання методичного посібника щодо інструментів з посилення спроможності регіонів);
  3. Створення інфраструктури міжрегіональної інтеграції та міжсекторального партнерства (утворення Ради міжрегіональної співпраці, інтернет-порталу кращих практик регіонального розвитку, проведення Конгресу регіональних ініціатив, підготовка міжрегіональних розвиткових проектів).

 

Територія реалізації проекту: областей – Закарпатська, Вінницька та 4 області, відібрані на конкурсній основі.

Загальна вартість проекту – 11 390 860 грн (кожен з 6 регіонів отримає 828 900 грн)

Джерела фінансування:

держаний бюджет – 10 251 774 грн

 місцеві бюджети – 1 139 086 грн

 

II. Опис проекту

2.1. Актуальність проекту

Сучасний місцевий розвиток з огляду на євроінтеграційний вектор зовнішньої політики України має здійснюватись з урахуванням реалій сучасної Європейської регіональної політики. Ця політика нині зосереджується на розвитку ендогенного потенціалу та мобілізації місцевих активів, оскільки саме ці пріоритети покладено в основу досягнення цілей Стратегії соціально-економічного розвитку Євросоюзу на період до 2020 року «Європа 2020: Стратегія інтелектуального, стійкого і всеосяжного зростання» (Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth).

Практична реалізація в Україні нової регіональної політики передбачає новий формат відносин регіонів з центром, нові важелі та механізми впливу на регіональну політику, які грунтуються на зростанні ініціативи та посиленні відповідальності регіональної влади. Ці акценти визначені у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року і передбачають створення багаторівневої моделі стимулювання розвитку регіонів – одночасно на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Одним із інноваційних підходів до створення саме такої моделі є міжрегіональне співробітництво та його інституційне забезпечення.

Інноваційність міжрегіонального співробітництва у контексті сучасної регіональної політики в Україні визначена орієнтацією цього механізму на синергетичний ефект: досягнення стабільного збалансованого соціально-економічного розвитку на загальнонаціональному рівні завдяки підвищенню конкурентоспроможності регіонів. Реалізація міжрегіональних проектів у сферах виробництва, послуг, інфраструктурного забезпечення сприяє поліпшенню соціально-економічної ситуації в регіонах, зокрема посиленню економічної взаємодії проблемних (старопромислових, сільських, віддалених) територій із регіонами-лідерами; створенню можливості для оволодіння ресурсами — як новими, так і такими, що раніше не використовувалися або використовувалися не у повній мірі.

Наразі у інституційно-правовому плані є низка проблем щодо практичної реалізації міжрегіонального співробітництва:

– Нерозвиненість інституційно-правових форм міжрегіонального та міжсекторального співробітництва як низової ланки регіонального та міжрегіонального розвитку. Європейська практика свідчить — серед найкращих засобів посилення потенціалу (ресурсної бази) територіальних громад та територій є партнерство та співпраця на регіональному рівні, що реалізуються в результаті міжрегіонального співробітництва. Таке співробітництво є формою синхронізації зусиль відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування кількох територій задля вирішення питань регіонального значення.

– Відсутність чітко визначених пріоритетів розвитку міжрегіонального співробітництва у стратегіях регіонального розвитку. Лише у стратегіях Кіровоградської Миколаївської, Полтавської областей міжрегіональне співробітництво визначено одним із пріоритетів розвитку. Окремі регіони України демонструють «відхід» у питанні використання потенціалу міжрегіонального співробітництва у вирішенні нагальних соціально-економічних проблем регіону. Так, у Стратегії економічного та соціального розвитку Хмельницької області на 2004-2011 роки серед стратегічних завдань регіональної політики передбачалося розширення міжрегіонального та міжнародного співробітництва. У чинній Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011 – 2020 рр. цей пріоритет на рівні стратегічного вже не визначено (він згадується лише у контексті перетворення міста Хмельницький у міжрегіональний логістичний центр; включення туристичних об’єктів області у міжрегіональні та міжнародні туристичні маршрути; забезпечення співробітництва області із сусідніми країнами).

– Відсутність системно, професійно та ефективно діючих інституцій, завданням яких була б розробка спільних програм, проектів, заходів регіонального розвитку, у тому числі – у сфері міжрегіонального співробітництва. Світова практика засвідчує, що дієвими інституціями такого роду є Агентства регіонального розвитку. Діяльність Агентств регіонального розвитку у Європі добре зарекомендувала себе в процесі оптимального поєднання державних, регіональних і місцевих ініціатив з інтересами приватного сектору у межах окремої території на основі узгодження пріоритетів загальнонаціонального та регіонального розвитку, децентралізації та залучення громадськості до вирішення нагальних проблем регіонального розвитку, залучення міжнародної технічної допомоги. В Україні APP покликані бути «точками зростання» регіонального розвитку – дієвим інструментом стимулювання розвитку території.

– Брак досвіду у представників органів державної влади, місцевого самоврядування, неурядових організацій та бізнесу у питаннях розробки та реалізації проектів міжрегіонального, у тому числі — транскордонного, співробітництва. Створення інструментарію для отримання необхідного фінансування на розвиток територій на певних умовах від підприємців, грантів внутрішніх та міжнародних донорів, коштів державного бюджету, які розподіляються на конкурсній основі, — непросте завдання, з яким стикаються суб’єкти, що адмініструють, працюють і просто проживають на певній території. Світовий досвід показує, що найкраще з цими завданнями справляються APP.

Безпосередніми цільовими групами Проекту є:

– персонал Агенцій регіонального розвитку Закарпатської, Вінницької та 4 областей, відібраних на конкурсній основі; безпосередньо у навчальному компоненті проекту візьмуть участь 30 осіб — працівників 6-ти APP (по 5 осіб від кожної APP) – специф працівників розвиткових інституцій вимагає від них знань, навиків і поведінки підприємців, а також інноваційних підходів та розуміння тенденцій регіонального розвитку в Україні та світі загалом, тому працівники APP отримають необхідні їм нові знання, досвід та інструментарій, що безпосередньо сприятиме підвищенню спроможності регіонів, збереженню тривалості та сталості результатів Проекту; 

– суб’єкти економічного розвитку (представники 3 ключових груп вигодонабувачів: влади, громадськості та бізнесу) – на них першочергово розраховані як короткострокові, так і довгострокові результати проекту: проектом передбачається реалізація заходів щодо поліпшення умов їх функціонування та життєдіяльності. 

Кінцевими бенефіціарами Проекту є:

– населення Закарпатської, Вінницької та 4 інших областей, відібраних на конкурсній основі. — підвищення спроможності APP та нарощування потенціалу розвитку регіонів сприятиме загальному покращенню соціально-економічного стану громад: збільшаться доходи до бюджету, зменшиться рівень безробіття, що зачіпає інтереси кожного жителя територіальної громади;

– потенційні інвестори та донори, зацікавлені у встановленню ділових контактів та партнерств, – за результатами проекту матимуть можливість обрати надійних партнерів громади, в яких присутні якісні інструментарії сталого місцевого економічного розвитку (діють Агенції регіонального розвитку, актуалізовані Стратегії та Плани дій регіонального розвитку 6-ти областей). 

Проект відповідає:

Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року No 385, котра передбачає підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів (Ціль 1) та інституційне забезпечення територіального та місцевого розвитку, зокрема через функціонування агенцій регіонального розвитку, як ефективного та дієвого інструменту забезпечення сталого регіонального економічного розвитку (Ціль 3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку). Проект безпосередньо вирішує завдання «Створення умов для розвитку міжрегіональної та міжнародної кооперації з реалізації інвестиційних проектів, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства» напряму «Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів» у рамках операційної Цілі 1. Як зазначено в Державній стратегії, агенції регіонального розвитку є консультативними органами, пропозиції та рекомендації яких повинні бути враховані під час формування державної регіональної політики, підготовки стратегічних документів та здійснення заходів щодо регіонального розвитку, визначення інструментів реалізації державної регіональної політики.

– Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року No 821, а саме розділу ІІ. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку та завданню 22) створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та громадами

– Програмі регіонального розвитку «Загальноукраїнська солідарність», схваленій постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року No 821, а саме напряму 4.4. Сприяння економічній інтеграції регіонів та у регіонах. 

Показники ефективності реалізації проекту:

– бюджетні: реалізація Проекту дозволить підготувати кваліфіковані кадри, які будуть ефективно працювати над поповненням місцевих бюджетів грантовими, інвестиційними та кредитними кошами, спрямованими на зростання, розвиток і зайнятість. Крім того в ході реалізації проекту уже буде підготовлено 30 проектних заявок (по 5 заявок для кожного з 6 регіонів) та 5 міжрегіональних проектів за міжнародними стандартами. Завдяки наявності кваліфікованих кадрів зросте ефективність використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. Як показує практика, громади не встигають або не вміють їх освоювати, тож гроші лежать на депозитах у комерційних банках (15,4 млрд. грн на кінець липня 2017 р.), а наприкінці року поспіхом витрачаються, збурюючи фінансовий та валютний ринки, або повертаються на єдиний казначейський рахунок.

– економічні: 6 областей України отримають оновлені регіональні Стратегії та Плани дій з актуалізованими пріоритетами соціально-економічного розвитку, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності регіонів та росту інвестиційної активності. Також завдяки створенню та функціонуванню у кожному з 6 регіонів Регіонального фонду розвитку зросте кількість ініціатив державно-приватного партнерства, що активізує мобілізацію ресурсів приватного та громадського секторів для реалізації пріоритетних проектів регіонального розвитку.

– соціальні: під час актуалізації регіональних стратегічних документів та підготовки розвиткових проектів, Замовник Проекту та Партнери особливу уваги надаватимуть соціально вразливими групам в українському суспільстві – молоді, жінкам та безробітним, а також будуть здійснені спроби вирішення їх соціальних проблем, зокрема, фінансової безпеки, зайнятості, доступу до неформальної освіти. За даними міністерства соціальної політики України з 26 мільйонів осіб працездатного віку офіційну роботу мають лише близько 16 мільйонів осіб. А в питаннях працевлаштування в Україні присутній певний гендерний дисбаланс – жінок серед безробітних у 1,2 рази більше, ніж чоловіків.

– екологічні: під час підготовки розвиткових проектів та бізнес-планів будуть проводитися оцінки впливу на навколишнє середовище, спрямовані на виявлення й прогнозування очікуваного впливу на довкілля, здоров’я та добробут людей. Оцінки Впливу будуть здійснюватися на основі національного законодавства в сфері захисту довкілля, що гармонізоване із європейським.