Розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку Закарпатської області

Ініціатор проекту:

Закарпатська обласна державна адміністрація
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл.. Народна, 4,  код ЄДРПОУ 00022496

Замовник проекту:

Установа «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області»
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл.. Народна, 4,  код ЄДРПОУ  41152738

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

І. Анотація проекту

Територіальний розвиток став головним рушієм та епіцентром змін в Україні. В свою чергу такий розвиток можливий тільки за наявності спроможності у експертів та інституцій на відповідних територіях здійснювати необхідні та своєчасні заходи, спрямовані на місцевий розвиток.

З огляду на одночасне зростання попиту у всіх регіонах України на експертів та інституції, які спроможні до ефективної діяльності з територіального розвитку, постає завдання підготуватись до таких викликів та уможливити надання вчасних, якісних та кваліфікованих послуг на рівні як регіонів так і окремих територіальних громад по всій території України. В якості одного з механізмів, які повинні стимулювати місцевий розвиток після передачі на місцевий рівень додаткових повноважень, відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» є Агенції регіонального розвитку.

Проект відповідає Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та безпосередньо вирішує завдання «Запровадження різноманiтниx iнструментiв та меxанiзмiв стимулювання місцевого економічного розвитку (кластерiв, національних проектів, меxанiзму державно-приватного партнерства тощо), утворення нових підприємств, що орієнтуються на місцеві джерела сировини, задовольняють насамперед потреби внутрішнього ринку» напряму «Запобігання зростанню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів (узгодженість політики стимулювання розвитку “точок зростання” та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій)» у рамках операційної Цілі 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток».

Безпосередніми цільовими групами Проекту є:

 • персонал Агенції регіонального розвитку Закарпатської області;
 • суб’єкти економічного розвитку (представники 3 ключових груп вигодонабувачів: малого та середнього підприємництва, громадянського суспільства, місцевої влади.

Кінцевими бенефіціарами Проекту є:

 • населення Закарпатської області;
 • потенційні інвестори та донори, зацікавлені у встановленню ділових контактів.

Загальна ціль проекту – підвищення конкурентоспроможності Закарпаття  та якості життя населення шляхом створення інфраструктури регіонального розвитку, – буде досягнуто шляхом реалізації конкретних цілей:

 1. Посилення інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку Закарпатської області, що забезпечить підготовку та виконання проектів регіонального розвитку, які підтримують зростання, розвиток і зайнятість (проведення тренінгово-коучингового   курсу для персоналу АРР, забезпечення сталості АРР, підготовка розвиткових проектів)
 2. Організація взаємодії ключових вигодонабувачів: влади, бізнесу, громадськості (актуалізація та моніторинг регіональної Стратегії та Плану дій, створення Регіонального фонду розвитку, видання методичного посібника щодо інструментів з посилення спроможності регіонів).

Територія реалізації  проекту: Закарпатська область. Загальна вартість проекту: 3 598  960 грн Джерела фінансування: державний бюджет – 3 239 064 грн інші джерела  – 359 896 грн місцевий бюджет – 0 грн

ІІ. Опис проекту.

2.1. Актуальність проекту

Територіальний розвиток став головним рушієм та епіцентром змін в Україні. В свою чергу такий розвиток можливий тільки за наявності спроможності у експертів та інституцій на відповідних територіях здійснювати необхідні та своєчасні заходи, спрямовані на місцевий розвиток. З огляду на одночасне зростання попиту у всіх регіонах України на експертів та інституції, які спроможні до ефективної діяльності з територіального розвитку, постає завдання підготуватись до таких викликів та уможливити надання вчасних, якісних та кваліфікованих послуг на рівні як регіонів так і окремих територіальних громад по всій території України. В якості одного з механізмів, які повинні стимулювати місцевий розвиток після передачі на місцевий рівень додаткових повноважень, відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» є Агенції регіонального розвитку.

Створення інструментарію для отримання необхідного фінансування на розвиток територій на певних умовах від підприємців, грантів внутрішніх та міжнародних донорів, коштів державного бюджету, які розподіляються на конкурсній основі, — непросте завдання, з яким стикаються суб’єкти, що адмініструють, працюють і просто проживають на певній території. Світовий досвід показує, що найкраще з цими завданнями справляються АРР. Розбудова інституційної спроможності діяльності сучасних  дієвих та ефективних Агенцій регіонального розвитку (далі АРР) в Україні є завершальним етапом процесу формування інфраструктури регіонального розвитку та реалізації державної регіональної політики. З часу публікації Постанови Кабінету Міністрів № 258 від 11.02.16 року тільки деякі області, змогли з різним рівнем успішності відповідно створити сучасні АРР.

Проте, власне, недотримання розробленої методології і технологічної послідовності створення АРР, не дозволило забезпечити наявності 100% коштів необхідних для покриття видатків бюджету АРР, створити повноформатну команду для роботи в АРР, як і досягти результатів проектної діяльності. На початку 2017 року у Закарпатській області АРР створено з дотриманням положень зазначеної Постанови Кабміну і залучені майже всі необхідні для дієвого розвитку регіону учасники – представники від органів влади та місцевого самоврядування, бізнесу, громадськості та навчально-наукових закладів. АРР перебуває в стані повільного становлення, з обмеженими фінансовими ресурсам та, частковою відсутністю у наявного персоналу компетенційних характеристик. Усунення зазначених перешкод сприятиме становленню Агенції як реально дієвого фактору впливу на регіональних розвиток.

Без наявності мінімально необхідного рівня забезпеченості фінансовими ресурсами, повної комплектації персоналом, який пройшов відповідну спеціалізовану підготовку, участі ключових вигодонабувачів регіонального розвитку в управління та діяльності АРР – критично важливий інструмент реалізації державної регіональної політики та регіонального розвитку не запрацює належним чином, не стане рушієм підготовки та реалізації проектів територіального розвитку.

Ідентифікація значимих розвиткових проектів, їх належне оформлення, пошук та залучення ресурсів для їх реалізації (в першу чергу людських), виконання, отримання значимих для регіону змін, моніторинг та звітування про системні розвиткові зміни на територіях областей – складні завдання, які зобов’язана виконувати АРР та її персонал. Саме для реалізації системотворчих та унікальних проектів варто розвивати такий складний інструмент як АРР, адже для залучення представників різних секторів (середовищ) територіального розвитку та мультиджерельного ресурсного забезпечення потребується значна кількість зусиль та складні компетенції.

Відповідно і створювати та застосовувати АРР необхідно відразу на складному компетенційному, мультиресурсному та багатозадачному рівні – тоді сума зусиль партнерів АРР разом з його персоналом відразу принесе відчутні видимі результати в розвиток регіону. Власне, основним завданням АРР має стати фактична підготовка та реалізація проектів з вирівнювання секторальних, територіальних та інфраструктурних диспропорцій між регіонами, створення системних умов для та реалізації в новій якості та кількості потенціалу кожного регіону.

Це можливо тільки за умов, коли:

 • Фінансові надходження до АРР не сконцентровані на одному із можливих джерел, а засновники чи суб’єкти несуть відповідальність за підтримання фінансової, інтелектуальної та інституційної спроможності і експертної незалежності АРР;
 • АРР розробляє проекти та пропозиції з врахуванням інтересів та потреб представників різних середовищ – регіональних вигодонабувачів, які відповідно враховуються органами влади та місцевого самоврядування у підготовці та ухваленні власних рішень з питань власної компетенції, пов’язаних з місцевим розвитком;
 • Підготовка розвиткових проектів є комплексною та високоякісною, з пошуком та застосуванням інновативних рішень, але водночас оформлених відповідно до нормативно-правових вимог в Україні та кращих міжнародних практик та стандартів;
 • Персонал АРР та її інституційно-організаційна структура сформовані як високоефективний інтегрований механізм реалізації надскладних завдань, до підготовки проектів заучені висококваліфіковані та мотивовані працівники та зовнішні експерти.

АРР Закарпатської області на сьогодні потребує власне переходу до наступного етапу свого становлення – розвитку інституційної спроможності.

Таким чином головними проблемами на сьогодні в процесах становлення АРР  є:

 1. відсутність взаємодії ключових учасників – вигодонабувачів територіального розвитку регіону;
 2. відсутня система гарантованого та сталого і збалансованого співфінансування бюджету діяльності АРР;
 3. не повнокомплектний та не інтегрований по функціоналу, компетенціях та навикам персонал АРР;
 4. відсутній пріоретизований та синхронізований з головними завданнями стратегії регіонального розвитку області та країни план діяльності АРР,
 5. відсутні підготовлені та комплексно оформлені розвиткові проекти, які мають системне значення та вплив на територію області.

На цьому етапі критичним є потреба завершити формування правильних та дієвих організаційно-функціональних документів АРР, налагодити ефективну співпрацю з  основними вигодонабувачами регіонального розвитку – представниками влади, бізнесу, громади, забезпечити якісне управління персоналом через перманентне навчання. Формування змістового плану дій АРР, визначення індикаторів результативності та якісна фандрейзингова кампанія з метою контактування стабільного фінансового забезпечення для покриття витрат бюджету АРР – комплексне і складне завдання, яке неможливо виконати на початкових етапах діяльності АРР без залучення зовнішніх експертів та коштів.

Як власне і на подальших етапах навчання складним навикам і компетенціям для персоналу АРР та підготовки під час цього навчання розвиткових проектів. Вирішити зазначені системі та складні завдання інституційної розбудови та подолати основні проблеми розвитку нової української установи – АРР – саме з цією метою і підготовлений Проект, реалізація якого гарантуватиме для АРР Закарпатської області вирішення проблем, які вже виникли в процесії їх створення, а також забезпечить перехід на нових якісний та кількісних рівень діяльності вже в короткостроковій  перспективі.

Таким чином, актуальність посилення спроможності та розвиток АРР Закарпатської області обумовлена:

 • наявністю проблем місцевого розвитку, які мають тенденцію до загострення, відсутністю ефективних програм управління місцевим розвитком, дефіцитом коштів і патерналізмом населення;
 • нерівномірністю розвитку території, зростання регіональних соціально-економічних диспропорцій;
 • управлінням процесами в ручному режимі, що передбачає подолання постійних авралів, і супутнім такому процесу низькою якістю рішень та результатів;
 • існуванням інструменту розвитку територій, дієвість якого перевірена світовим досвідом (у різних державах з різними укладами, політичними і правовими системами).

Безпосередніми цільовими групами Проекту є:

– персонал Агенції регіонального розвитку Закарпатської області – отримає необхідні їм нові знання, досвід та інструментарій, що безпосередньо сприятиме підвищенню спроможності регіону, збереженню тривалості  та стабільності результатів Проекту; – суб’єкти економічного розвитку (представники 3 ключових груп вигодонабувачів: малого та середнього підприємництва, громадянського суспільства, місцевої влади) – на них першочергово розраховані як короткострокові, так і довгострокові результати проекту; проектом передбачається реалізація заходів щодо поліпшення умов їх функціонування та життєдіяльності.

Кінцевими бенефіціарами Проекту є:

– населення Закарпатської області – підвищення спроможності АРР та нарощування потенціалу розвитку регіону сприятиме загальному покращенню соціально-економічного стану громади: збільшаться доходи до бюджету, зменшиться рівень безробіття, що зачіпає інтереси кожного жителя регіону; – потенційні інвестори та донори, зацікавлені у встановленню ділових контактів та партнерств, –  за результатами проекту матимуть можливість обрати надійних партнерів-громади, в яких присутні якісні інструментарії сталого місцевого економічного розвитку (діє Агенція регіонального розвитку, актуалізовані Стратегія та Плани дій регіонального розвитку).

Проект відповідає:

 • Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385. Проект безпосередньо вирішує завдання «Запровадження різноманiтниx iнструментiв та меxанiзмiв стимулювання місцевого економічного розвитку (кластерiв, національних проектів, меxанiзму державно-приватного партнерства тощо), утворення нових підприємств, що орієнтуються на місцеві джерела сировини, задовольняють насамперед потреби внутрішнього ринку» напряму «Запобігання зростанню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів (узгодженість політики стимулювання розвитку “точок зростання” та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій)» у рамках операційної Цілі 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток». Як зазначено в Державній стратегії, агенції регіонального розвитку є консультативними органами, пропозиції та рекомендації яких повинні бути враховані під час формування державної регіональної політики, підготовки стратегічних документів та здійснення заходів щодо регіонального розвитку, визначення інструментів реалізації державної регіональної політики.
 • Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 821,  а саме розділу II. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку та завданню 22) створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та громадами
 • Програмі регіонального розвитку «Інноваційна економіка та інвестиції», схваленій  постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 821, а саме напряму 4.1. Формування сприятливого інвестиційного клімату, розвиток та просування інвестиційного потенціалу.

Показники ефективності реалізації проекту:

 • бюджетні: реалізація Проекту дозволить підготувати кваліфіковані кадри, які будуть ефективно працювати над поповненням місцевих бюджетів грантовими,  інвестиційними та кредитними коштами, спрямованими на зростання, розвиток і зайнятість. Крім того в ході реалізації Проекту уже буде підготовлено 10 проектних заявок за міжнародними стандартами. Завдяки наявності кваліфікованих кадрів зросте ефективність використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. Як показує практика, громади не встигають або не вміють їх освоювати, тож гроші лежать на депозитах у комерційних банках (15,4 млрд.грн на кінець липня 2017 р.), а наприкінці року поспіхом витрачаються, збурюючи фінансовий та валютний ринки, або повертаються на єдиний казначейський рахунок.
 • економічні: Закарпатська область отримає оновлену Стратегію та План дій з актуалізованими пріоритетами соціально-економічного розвитку, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності регіону та росту інвестиційної активності. Також завдяки створенню та функціонуванню Регіонального фонду розвитку  зросте кількість ініціатив державно-приватного партнерства, що активізує мобілізацію ресурсів приватного та громадського секторів для реалізації пріоритетних проектів регіонального розвитку.
 • соціальні: під час актуалізації регіональних стратегічних документів та підготовки розвиткових проектів особлива увага надаватиметься соціально вразливими групам в українському суспільстві – молоді, жінкам та безробітним, а також будуть здійснені спроби вирішення їх соціальних проблем, зокрема, фінансової безпеки, зайнятості, доступу до неформальної освіти. За даними міністерства соціальної політики України з 26 мільйонів осіб працездатного віку офіційну роботу мають лише близько 16 мільйонів осіб. А в питаннях працевлаштування в Україні присутній певний гендерний дисбаланс – жінок серед безробітних у 1,2 рази більше, ніж чоловіків.
 • екологічні: під час підготовки розвиткових проектів та бізнес-планів будуть проводитися  оцінки впливу на навколишнє середовище, спрямовані на виявлення й прогнозування очікуваного впливу на довкілля, здоров’я та добробут людей. Оцінки впливу будуть здійснюватися на основі національного законодавства в сфері захисту довкілля, що гармонізоване із європейським.